WebDesign Made by Delphi Proč systém SMS Strattax?

Návrh "nového" programového systému (nazývám jej SMS = Strategy Management System) vychází především z dlouhodobých zkušeností při zpracovávání informací pro vrcholové vedení holdingové společnosti. Vychází hlavně z toho poznání, že vrcholový management v dnešní době v některých aspektech zaostává za teoretickým poznáním vývoje ekonomických systémů. Tento jev má své opodstatnění ve velké časové náročnosti, dnes i finanční náročnosti za různá školení, ale především z toho důvodu, že management pro své rozhodování využívá velký objem informací. V některých fázích rozhodování je těchto informací takové množství, že management podniku už je nezvládá přijímat a adekvátně na ně reagovat. Navíc některé z těchto informací nejsou stávající informační systémy ani poskytnout a je nutné je doslova dolovat z haldy papírových dokumentů nebo pomocí internetu opět za nemalé peníze. Vzniká tak určitý informační chaos z přemíry informací a mnozí manažeři se v něm utopí. Dalším aspektem je, že management společnosti ani netuší, jaké bohatství informací lze vydolovat z jinak rozptýlených dat v jejich společnosti.


V současném období existuje "warehousing" (datové sklady) založené na relačních databázových systémech, které v "datových" nebo "dimenzionálních" krychlích uschovávají informace roztříděné podle mnoha parametrů. Hovoří se zde o n-dimenzionálních datových prostorech. Tyto dimenze sloužící pouze pro odlišení jednotlivých dat např. podle výrobních jednotek , podle vyráběných oborů, podle kalkulačních položek, podle časové dimenze, podle zeměpisné dimenze apod. mají ovšem jednu velkou nevýhodu - obvykle se špatně definují vztahy mezi dvěma a více dimenzemi. Nejobvyklejší problémy jsou v dimenzi časové a v dimenzi finančních ukazatelů. Například ukazatele, které vyjadřují stavy ukazatelů ke konci období (např. zásoby, pohledávky aj.) mají své počáteční stavy, konečné stavy a jejich průměrné hodnoty. Platí u nich vždy, že konečný stav je i vždy stavem počátečním následujícího období na časové dimenzi. Toto ale neplatí vždy, například při roční uzávěrce se mohou tyto stavy změnit o různé oprávky a úpravy nebo změny kmenového jmění po zasedáních valných hromad akciových společností. Dalším typicky účetním problémem jsou daňové položky, které i když jsou vykázány za jedno časové období, jsou realizovány až v obdobích následujících (daň z příjmu, odložené daně apod.). Pokud bychom chtěli spočíst cash flow daného období, vzniká zde nesoulad mezi skutečně vyplacenými daněmi (tj. výše daní z předchozího období) a daněmi vykázanými za příslušné období.

Z výše uváděných důvodů je třeba ihned při návrhu programového systému pro rozhodovací procesy jednu hlavní podmínku, kterou je oddělení fyzického oddělení strategických dat a dat pro vrcholové řízení a rozhodování od dat, která jsou k dispozici v informačním systému společnosti, třeba založeném na systému OLAP/ROLAP. Dalším důvodem je ochrana těchto dat před jejich zneužitím. Rovněž frekvence změn těchto dat je vysoká a navíc nepravidelná. Měla by zde být uplatněna zásada, že tyto strategické informace obecnějšího charakteru budou zpřístupněny a poskytnuty k dalšímu použití až po určitém schvalovacím řízení, např. rozhodnutí představenstva a.s., valné hromady, po ukončení soudního řízení, po odprodeji výrobní jednotky, po uzavření nového, zvláště pak dlouhodobého kontraktu včetně promítnutí všech změn do stávajících strategických dat. Takto zpřístupněna data nahradí data původní, která se automaticky stanou neaktuálními a nepotřebnými pro další využívání, snad je lze zálohovat pouze pro následnou kontrolní činnost. Tato nepotřebná data lze shromažďovat odděleně od aktuálních informačních zdrojů společnosti.

    ZÁSADY PRO DEFINOVÁNÍ IS SMS


Existuje mnoho druhů a typů programových systémů na podporu strategického plánování a rozhodování. Každý z nich má své klady i zápory, záleží pouze na konkrétním uživateli, druhu obchodu, ve kterém firma podniká, typu organizace, její velikosti a mnoha dalších charakteristikách, podle kterých jsou tyto programové produkty implementovány do IS společností a firem. Může se přitom jednat o jakýkoliv definovaný systém začleněný do struktury pojmů BSS (Bussiness Support Systém = EIS + DSS), EIS (Executive Information Systém), DSS (Decission Support Systém), MIS (Management Information Systém) a jiné.

Na základě poznání některých takovýchto programů od různých firem, ať již se jednalo o jednoduché systémy pro finanční analýzy až po systémy tvářící se jako DSS, EIS, MIS a BSS dohromady založené na tzv. multidimenzionální databázi (systému OLAP), navrhuji koncept IS trochu odlišněji od stávajících sytémů.

Tento nový programový systém by se měl držet následujících principů:

 • Datová základna IS musí plně navazovat na základní účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Výkaz cash flow), které jsou povinně platné pro všechny ekonomické subjekty.
 • IS musí umožnit každému uživateli určitou volnost pro zadávání a definování vlastních ukazatelů a dat, které si vyžádají potřeby jeho vlastní firmy (týká se nejen vstupních dat, ale i výstupních charakteristik).
 • Všechny programy by měly být přizpůsobeny ke změně ovládacího jazyka za běhu - nejméně do následujících jazyků:
  , přitom čeština by měla být vždy.
 • Výstupy IS musí respektovat základní účetní doklady, ale měly by uživateli definovat i vlastní strukturu výstupních sestav.
 • Všechny definované vztahy mezi ukazateli, používané metodiky a postupy by měly být v souladu s obecnými ekonomickými metodikami tak, aby byly přístupné a srozumitelné každému uživateli. Speciální moduly a schémata se musí řešit modulárně, aniž by to narušilo fungování ostatních části systému.
 • Jednotlivé moduly tohoto IS by měly být schopny pracovat i samostatně bez ostatních programových modulů, pouze s vazbou na jejich datové položky.
 • Systém by měl umožnit importovat data z již existujících IS a jejich oddělené fyzické uložení. Data vytvořená tímto systémem mohou a nemusí být importována do stávajících datové základny firmy.
 • Data vytvořená jedním module programového systému by měla být přístupná i dalším modulům tak aby nedocházelo k jejich duplicitním propočtům a uchovávání na médiích.
 • Struktura dat musí umožnit vytvořit ucelený přehled o finanční situaci firmy a o jejím směřování v budoucnosti, a to od prvotní výrobní kalkulace až po stanovení hodnoty firmy. Podle účelu zpracovávané analýzy musí program umožnit vytvořit písemný výstup libovolného typu (formou podnikatelského nebo investičního záměru).
 • To, co lze vypočíst automatizovaně, musí IS také automatizovaně spočíst nebo s možností nastavit tyto propočty do automatického nebo ručního režimu spouštění.
 • Pokud jednotlivé moduly systému umožní uživateli zadávat do výstupních sestav i vlastní hodnotící texty a komentáře, pak je automaticky zahrnout a zpřístupnit i ve všech navazujících modulech a sestavách.
 • Práce s historickými daty firmy shromáždit do samostatného modulu pro vstup dat (tedy neprognózovaných dat). Modul finančních analýz definovat tak, aby šel využít na libovolný typ dat (např. plán, očekávaná skutečnost, hodnoty strategického plánu aj.).
 • Program a jednotlivé moduly musí být koncipovány tak, aby úplně stejnou analýzu bylo možno použít pro vlastní i pro jakoukoliv jinou firmu podle úplně stejných kritérií (pomineme-li přitom problém obtížného získávání informací o cizích společnostech).

Tento výčet není ani konečným, ani úplným. Podle toho, jak rychle bude systém vyvíjen a navrhován,
mohou se jednotlivé zásady měnit nebo mohou být doplňovány o nové. A zde je nákres, jak by byly jednotlivé moduly datově propojeny:
A na závěr startovací okno systému, které se otevře při startu každého modulu systému... Objeví se v něm vždy název otevíraného modulu.Při studiu různorodých materiálů a podkladů jsem narazil na některé zajímavé pojmy a zkratky, nebo metodiky, které jsem se také rozhodl zde zveřejnit. Slouží k tomu poslední tři položky menu vlevo dole. Třeba se i návštěvníků bude hodit si některé pojmy osvěžit nebo se jen poučit.

Zpět © 2010 VAULTON Made by
2010

...a nezapomeň odpověď !